Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
 
Zarząd Powiatu Wejherowskiego                                ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Wejherowskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.                             
 
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w ogłoszeniu.
SZKOLENIE ,,ODPADY PLASTIKOWE W BAŁTYKU''
 
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego - ,,Odpady plastikowe w Bałtyku'', finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Szkolenie potrwa do końca lutego przyszłego roku.
W trzytygodniowych cyklach na stronie pke.gdansk.pl będą pojawiać się wykłady wraz z prezentacją.
Pierwsze wykłady zostały już opublikowane. 

Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie uprzejmie informuje,  że Zarząd Powiatu Wejherowskiego na posiedzeniu w dniu 11 października  2016 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Konsultacje trwają  w dniach 11 października 2016 roku do 10 listopada 2016 roku do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe.

                                                             Komórka odpowiedzialna za konsultacje –

Wydział Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

Pracownik urzędu -  Inspektor Monika Koss, 

e-mail: m.koss@powiat.wejherowo.pl

Projekt Programu Współpracy na 2017 r.


Uchwała Nr III/XLVI/416/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

  

Płatny parking przy starostwie

Parking przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie od 12 września 2016 jest płatny. Decyzja o wprowadzeniu płatnego parkingu podyktowana została koniecznością usprawnienia ruchu i wymuszenia szybszej rotacji pojazdów osób załatwiających sprawy w starostwie. Wprowadzenie opłat za parking ma umożliwić interesantom starostwa swobodne zaparkowanie auta i szybkie załatwienie sprawy. W soboty od 6 rano, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy parking będzie nadal bezpłatny.

- Parking przy wejherowskim starostwie został zbudowany z myślą o interesantach i pracownikach urzędu. Niestety w ostatnich miesiącach zaparkowanie auta przy starostwie przez naszych interesantów już w godzinach porannych graniczyło prawie z cudem a sytuacja cały czas się pogarszała. Spowodowane to było wielogodzinnym parkowaniem wielu pojazdów na naszym parkingu – mówi Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Mieszkańcy z całego powiatu, którzy załatwiali sprawy urzędowe w poszczególnych wydziałach wielokrotnie skarżyli się na brak wolnych miejsc. Dzisiaj Starostwo Powiatowe odwiedza dziennie średnio około 500 osób. Są to szczególnie klienci Wydziału Komunikacji, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji. Biorąc pod uwagę stale rosnącą ilość mieszkańców w naszym powiecie (już ponad 209 tys.) możemy się spodziewać rosnącej ilości wizyt i przyjazdów do siedziby starostwa.

Parking przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie obsługiwać będzie wyłoniona w drodze negocjacji firma City Parking Group S.A. Firma pobiera opłaty w wysokości:

- do 15 min -  0,50 zł

- do pół godziny – 1, 00 zł

- pierwsza godzina – 3,00 zł

- każda kolejna rozpoczęta godzina – 2 zł

- opłata za postój dzienny (od 6.00-17.00 – niezależnie od czasu postoju) – 15 zł

- opłata za postój nocny (od 17 -6.00 niezależnie od czasu postoju) – 10 zł

- kara umowna za brak biletu lub parkowanie po upływie ważności biletu – 100 zł

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4 wywieszono:

-        wykaz nr II/P/2016,

dotyczący nieruchomości – działka nr 242, obr. Bolszewo, gmina Wejherowo – stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz wywieszono na okres od dnia 12.08.2016 r. do dnia 02.09.2016 r.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

wtorek i czwartek 900 - 1500

środa 900 - 1200

  przerwa 1030 - 1045

tel. 58 572 94 15

uprzejmie informuje, że z powodu urlopu
w dniu 05.04.2016r. nie będzie przyjmował konsumentów.
 

W sprawach porad i interwencji konsumenckich można kontaktować się

pod nr BEZPŁATNEJ INFOLINII KONSUMENCKIEJ
800-889-866
z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku
nr tel.: 58-341-46-75
a w sprawach porad związanych z operatorami telekomunikacyjnymi
z Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej
801-900-853, 22-534-91-74
 
Każdy konsument może też otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając
e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.pl
 
 
 
Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4


na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 239), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 maja 2016r. do 31 kwietnia 2021r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 14 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej...


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


II.1.2) Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego:
Kategoria usług: nr: T-05 (Zob. kategorie usług w załączniku B)


Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
pasazerski transport drogowy, przewozy autobusowe

Kod NUTS: PL633


II.1.3) Krótki opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie świadzcenie usług w zakresie powiatowych przwozów pasażerskich
użyteczności publicznej. Przewozy te nakierowane są na zaspokajanie potzreb mieszkańców Powiatu
Wejherowskiego i Puckiego

Szczegóły ogłoszenia

 

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) Starosta Wejherowski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) lub udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 113, z późn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe.
Określenie sieci komunikacyjnej: powiatowe przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Wejherowskiego i Puckiego dla której Powiat Wejherowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, określonej w „Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatów Wejherowskiego i Puckiego”.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania

1 października 2016 r.

Niniejszym ogłoszeniem dokonuje się zmiany dotychczasowego o ogłoszenia zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13, z późn. zm.).

 

Starosta Wejherowski

 

szczegóły ogłoszenia

 


INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm./


Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 19.01.2016 r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nr II/2016, dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wejherowie, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gmina Miasta Wejherowa:
- oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 142/2 o powierzchni 28 m2 i nr 142/3 o powierzchni 794 m2, obręb 16, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej  nr GD1W/0000874/4,
- oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 437/3 o powierzchni 71 m2, obręb 15, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, zapisanej  w księdze wieczystej nr GD1W/0027577/7.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 19.01.2016 r. do dnia 09.02.2016 r.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wejherowskim - harmonogram

W związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wejherowskim, poniżej przedstawiamy harmonogram otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2016 r. :

HARMONOGRAM

Więcej informacji na stronie:

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.powiat.wejherowo.pl/Article/id,504.htmlZarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/135/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie  odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:


§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/126/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4


na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/133/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/125/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznychZarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 234 , poz. 1536 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 21 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SZCZEGÓŁYInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 


 
 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies