czwartek, 8 grudnia 2022 r.

imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Jeżeli jesteś właścicielem domu lub lokalu w budynku mieszkalnym posadowionym na gruncie, stanowiącym własność Skarbu Państwa, na terenie powiatu wejherowskiego, oddanym w użytkowanie wieczyste

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (w których co najmniej połowa to lokale mieszkalne) oraz budynkami mieszkalnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

  1. Zaświadczenie

Przekształcenie użytkowania wieczystego nastąpiło z mocy samego prawa, nie trzeba składać wniosków. Do 31 grudnia 2019 r. Starosta Wejherowski wyda zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie to zostanie przekazane do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, który z urzędu dokona wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę.

  1. Opłata

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Opłatę przekształceniową w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby za użytkowanie wieczyste w 2019 roku należy wnosić przez okres 20 lat (licząc od dnia przekształcenia). Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty za rok 2019, którą należy uiścić do dnia 29 lutego 2020 roku.

  1. Bonifikaty

Zgodnie z ustawą przekształceniową [1], w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata:

3.1.

Dla nieruchomości położonych w Mieście Rumia oraz gminach: Luzino, Linia, Łęczyce, Gniewino i Szemud bonifikata od opłaty jednorazowej wynosi:

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

3.2.

Dla nieruchomości położonych w Mieście Wejherowo, w Redzie oraz gminie Wejherowo Wojewoda Pomorski wydał zarządzenia w sprawie bonifikat, których treść znajduje w podanych poniżej linkach:

Gmina Miasta Wejherowa: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1879/akt.pdf

Gmina Miasta Redy: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1880/akt.pdf

Gmina Wejherowo: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/1893/akt.pdf

3.3. 

Dla nieruchomości położonych w gminie Choczewo stawki bonifikat zostaną określone również w zarządzeniu Wojewody Pomorskiego.

3.4.

Ponadto Starosta Wejherowski udziela na wniosek bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3) inwalidom wojennym i wojskowym,

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym.

  1. Jak skorzystać z bonifikaty?

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, należy zgłosić na piśmie kierowanym do Starosty Wejherowskiego osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP.

Wzór formularza zgłoszenia (PDF)

http://bip.powiatwejherowski.pl/uploads/files/GN/wzor%20formularza%20zgloszenia.pdf

 

Wzór formularza zgłoszenia (DOC)

http://bip.powiatwejherowski.pl/uploads/files/GN/wzor%20formularza%20zgloszenia.doc

 

  1. Zaświadczenie o spłacie należności

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Starosta Wejherowski wyda zaświadczenie, tym razem potwierdzające całkowitą spłatę należności. Zaświadczenie to wraz z wnioskiem o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę należy przesłać do Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Reformatów 9. Wysokość opłaty za wniosek o wykreślenie wpisu to 250 zł, w przypadku opłaty jednorazowej lub 75 zł, w pozostałych przypadkach.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, II piętro, pok. 229, tel. 58 572-94-78.

 

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U.2019 r., poz.916)