niedziela, 13 czerwca 2021 r.

imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

18°
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Ponad 217 mln zł po stronie wydatków i 210 mln zł po stronie dochodów. Blisko 30 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej oraz 16,5 mln zł na rozbudowy szkół i remonty w placówkach oświatowych. Tak w liczbach przedstawia się zeszłoroczny budżet powiatu wejherowskiego. Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania, pozytywnie oceniając wykonanie budżetu za 2019 r.

Za nami XV Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego, jedna z najważniejszych w ciągu roku, podczas której przegłosowano absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Jak wynika ze sprawozdania zarządu, zaplanowane dochody budżetu w kwocie 214.288.948,00 zł zostały wykonane w wysokości 210.335.774,77 zł, co stanowi 98% planu. Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 241.978.140,00 zł zrealizowano w wysokości 217.571.848,12 zł, co stanowi 89,91% planu. Źródłami dochodów powiatu były dochody własne, które stanowiły 47,22% budżetu ogółem, następnie subwencje ogólne 41,31% oraz dotacje celowe z budżetu państwa 11,47%.

To był pracowity rok. Zrealizowaliśmy wielu ważnych inwestycji, przy znacznym udziale środków zewnętrznych, które wpłynęły na poprawę poziomu życia mieszkańców. Wśród tych zadań są projekty drogowe, oświatowe czy społeczne – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym była rozbudowa drogi Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek, rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Wierzbowej w Wejherowie oraz budowa ronda na ulicy 12 Marca. Ponadto w minionym roku oddaliśmy do użytkowania nowy budynek szkolny z dziesięcioma pracowniami w Powiatowym Zespole Szkół  w Redzie oraz rozbudowaliśmy Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi dodaje starosta.

Duża część budżetu, bo aż 98.239.684,24 zł, powiat wydał w minionym roku na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności edukacyjnej, projekty zawodowe dla uczniów i nauczycieli oraz na remonty i modernizacje w powiatowych placówkach edukacyjno-wychowawczych.

Kolejną pozycją w budżecie powiatu zajęły wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny, które w zeszłym roku zamknęły się kwotą 46.387.525,22 zł. Wśród zadań zrealizowanych w tym obszarze wymienić można budowę trzech nowych budynków dla Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi. Następną pozycję w budżecie powiatu zajęły wydatki drogowe, które w 2019 r. wyniosły 29.536.667,16 zł. W zeszłym roku samorząd zrealizował szereg inwestycji drogowych i remontów, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Trzeba również dodać, że wiele zadań było realizowanych wspólnie z gminami, m.in. rozbudowa drogi Szemud – Karczemki, rondo u zbiegu ulic 12 Marca i Sikorskiego w Wejherowie, chodnik w miejscowości Gniewino czy utwardzenie drogi w Gniewowie na ulicy Spacerowej. Wydatki na pozostałe zadania powiatu wyniosły 43.407.971,50 zł. W tym obszarze wymienić można dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Bojano i OSP Sasino oraz łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Dziękuję radnym, zarządowi, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz starostwa, za zaangażowanie i współpracę przy realizacji budżetu – powiedziała po głosowaniu Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas sesji radni przyjęli także pakiet uchwał na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotację otrzymało sześć parafii na renowację powiatowych zabytków sakralnych, na łączną kwotę 170.000 zł.

 

Zrealizowane inwestycje drogowe:

– Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca i Sikorskiego w Wejherowie, inwestycja współfinansowana wraz z Miastem Wejherowo,

– Rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Wierzbowej w Wejherowie,

– Rozbudowa drogi Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku  Nawcz – Osiek,

– Przebudowa drogi Kisewo – Żelazno przez miejscowości Świchowo,

– Budowa chodnika  na odcinku Luzino – Barłomino,

– Remont drogi Szemud – Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno,                                             

– Przebudowa drogi Szemud – Kamień na odcinku Kielno – Karczemki oraz w miejscowości Kielno, poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budowę oświetlenia,                                                                                                                   

– Dotacja dla Gminy Szemud na budowę chodnika na odcinku Szemud – Karczemki,

– Rozbudowa drogi powiatowej Rumia – Łężyce – Gdynia, poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia,

– Utwardzenie drogi Reda – Gniewowo na odcinku przez miejscowość Gniewowo (ul. Spacerowa),

– Dotacja dla Gminy Gniewino na przebudowę drogi Mierzyno – Gniewino – Czymanowo, poprzez budowę chodnika w miejscowości Gniewino.

 

Pozostałe inwestycje:

– Budowa trzech nowych budynków dla Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,

– Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni wraz zakupem sprzętu komputerowego do sal dydaktycznych,

– Rozbudowa szkoły, etap I w Powiatowym Zespołu Szkół nr 1 w Rumi,

– Przebudowa poddasza, przekształcenie w bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi,

– Kontynuacja projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”,

– Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Wejherowie,

– Kontynuacja projektu „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej na potrzeby ruchu turystycznego regionu”,

– Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,

– Kontynuacja projektu „Za życiem”,

– Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Bojanie i OSP w Sasinie,

– Kontynuacja projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”,

– Dofinansowanie remontu oddziału urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.