wtorek, 26 września 2023 r.

imieniny:Cypriana, Justyny, Łucji

18°

Awans zawodowy

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020, poz 2200.) Starostwo Powiatowe jest organem odpowiedzialnym za dopełnienie procedury awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe:

1. Przyjmuje na ustalonym dla Powiatu Wejherowskiego formularzu wnioski o podjęcie postępowania od nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

2. Dokonuje na ustalonym dla Powiatu Wejherowskiego formularzu analizy formalnej wniosku oraz dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego przez nauczyciela kontraktowego.

3. W przypadku niespełnienia wymagań formalnych wniosku lub dokumentacji wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.

4. Powołuje Uchwałę Zarządu Powiatu Wejherowskiego komisję egzaminacyjną w określonym składzie.

5. Powiadamia nauczyciela oraz przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz wszystkich członków komisji egzaminacyjnej o terminie i miejscu egzaminu na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji.

6. Dba o prawidłowy przebieg pracy komisji egzaminacyjnej, zapewnia jej obsługę i właściwe protokołowanie.

7. Nadaje decyzją administracyjną Starosty Wejherowskiego stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

8. Prowadzi i przechowuje dokumentację z pracy komisji m.in. protokoły, rejestr zaświadczeń, rejestr wniosków i rejestr wydanych decyzji.

W sprawie wniosków nauczycieli złożonych o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia:

1. 30 czerwca danego roku - Starosta Wejherowski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. 31 października danego roku - Starosta Wejherowski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje zgodnie z przepisami w 2 terminach:

- z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyska wyższy stopień awansu.
- w trybie art. 9b ust. 3a z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu.

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online