poniedziałek, 6 lutego 2023 r.

imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km”

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km”
Flaga Polski   Fundusz Dróg Samorządowych Godło Polski

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km”

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Plan projektu:

Projekt został podzielony na dwa odcinki:

- Pierwszy (od skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowania z drogą do punktu zlewania ścieków) o długości 934 m – Zaprojektowano kompleksową przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1452G. Jezdnię o szer. 6,5 m i przekroju drogowym z chodnikiem o szer. min. 1,50 m wzdłuż lewej krawędzi jezdni. Na łuku zaprojektowano poszerzenie jezdni do szer. 9,3 m. Zaprojektowano nową nawierzchnię dla ruchu KR3 na poszerzeniach i w miejscach rozbiórek. Na pozostałym odcinku wzmocnienie nawierzchni dwoma warstwami BA. Na odcinkach prostych zaprojektowano przekrój daszkowy o spadkach 2,0 %, natomiast na łuku przekrój jednostronny o pochyleniu poprzecznym 7,0%. Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu – asfaltowego o grubości 5 cm z warstwą wyrównawczą min. 6 cm. Wzdłuż odcinka zaprojektowano rowy przydrożne z dnem częściowo umocnionym prefabrykatami betonowymi i płytkami chodnikowymi 50x50x7 cm. Skarpy rowu częściowo zaprojektowano jako umocnione humusowaniem z obsianiem trawą a częściowo umocnione płytami ażurowymi 40x60x8 cm. Zaprojektowano również zbiornik retencyjno-chłonno-przepływowy . Na wysokości skrzyżowania na łuku drogi powiatowej zaprojektowano dwie zatoki autobusowe o szer. 3,0 m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych częściowo do rowów chłonno- odparowujących a częściowo poprzez projektowany przepust do istniejącego rowu melioracyjnego.

- Drugi (od końca odcinka A do miejscowości Kochanowo) o długości około 1,6 km – Zaprojektowano chodnik o szer. min. 1,50 m częściowo odsunięty od krawędzi jezdni. Istniejące zjazdy z drogi powiatowej przewidziano do remontu lub przebudowy do normatywnych parametrów. Chodnik i zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szarej na podsypce piaskowo – cementowej. Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone przyległe do inwestycji.                                                                                  

Harmonogram prac:

Roboty przygotowawcze

03.2021

Roboty rozbiórkowe

03.2021

Roboty ziemne

04-07.2021

Podbudowy

05-07.2021

Nawierzchnie

07-08.2021

Roboty wykończeniowe

08.2021

Elementy bezpieczeństwa

08.2021

Pas technologiczny

07.2021

Nadzór inwestorski

03-08.2021

Tablica informacyjna

03.2021

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online