czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

21°

Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice-Kamienica Królewska

Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice-Kamienica Królewska

 Nazwa projektu: Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice-Kamienica Królewska

Nr umowy: Z/2.22/I/1.1.1/227/04/U/8/05 z dnia 18.04.2005 r.

 

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,
Poddziałanie 1.1.1: Infrastruktura drogowa.

 

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:

  • Powiat Wejherowski – Beneficjent Końcowy, współfinansowanie,
  • Powiat Kartuski – Beneficjent Końcowy, współfinansowanie,
  • Gmina Linia – współfinansowanie,
  • Gmina Sierakowice – współfinansowanie,
  • Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – realizacja projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej , przetargowej dla odcinka drogi położonego na terenie Powiatu Wejherowskiego,
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach– realizacja projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi położonego na terenie Powiatu Kartuskiego.

 

Całkowita wartość projektu:

planowana:     7 002 350,00 zł

po przetargu: 4 965 405,86 

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
planowana:     5 251 755,00 zł

po przetargu: 3 486 699,64 zł

 

Harmonogram projektu:

     Procedura przetargowa – maj - lipiec 2005

     Roboty budowlane etap I  - wrzesień - grudzień 2005 r.

     Roboty budowlane etap II  - marzec - lipiec 2006 r.

     Termin zakończenia inwestycji – październik 2006 r.

 

Opis, cel i uzasadnienie projektu:

 

Charakterystyka obszaru:

Wybudowana droga jest zlokalizowana w powiecie wejherowskim, w gminie Linia oraz w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice. Oba powiaty należą do województwa pomorskiego. Wybudowany odcinek jest położony pomiędzy miejscowościami Niepoczołowice i Kamienica Królewska. Teren, przez który przechodzi modernizowany odcinek jest rolniczy z grupami zabudować. Analizowany odcinek przekracza linię kolejową. Odcinek drogi powiatowej nr 1431G był drogą gruntową o szerokości od 3,5 do 6,0 m. Jedynie na krótkim odcinku przed przejazdem kolejowym w Kamienicy Królewskiej posiadał nawierzchnię bitumiczną. Odcinek drogi łączy miejscowość Niepoczołowice
 z miejscowością Kamienica Królewska (miejscowość turystyczna).

Opis sytuacji sprzed modernizacji:

Układ drogowy województwa pomorskiego w obecnym stanie wymaga wielu inwestycji. Komunikacja w regionie jest utrudniona. Nie ma obecnie zadowalającego połączenia między wieloma miejscowościami regionu. Istniejąca droga powiatowa nr 1431G miała na odcinku Kamienica Królewska - Niepoczołowice nawierzchnię gruntową. Powyższa droga jest najkrótszym połączeniem między powiatami wejherowskim i kartuskim, stanowi zatem istotny element sieci drogowej w regionie nadmorskim i pojezierza kaszubskiego.

 

Przedmiot projektu:

 

Przedmiotem projektu była budowa drogi powiatowej nr 1431G na odcinku Niepoczołowice – Kamienica Królewska. Inwestycja dotyczyła wzmocnienia istniejącej nawierzchni, korekty geometrii drogi, budowy nawierzchni bitumicznej, wyrównania poboczy oraz przebudowa przejazdu kolejowego. Dodatkowo zostały przebudowane kolidujące z modernizowaną drogą urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne oraz na pewnych odcinkach (przekrój półuliczny) została wykonana kanalizacja deszczowa. Projekt dotyczył odcinka drogi od km 3+515,0 do km 8+134,6 czyli odcinka o długości 4,6 km.

 

Cele projektu:

Budowa drogi powiatowej nr 1431G na odcinku Niepoczołowice – Kamienica Królewska miała za zadanie stworzenie podstaw do poprawy warunków transportowych
w województwie pomorskim. Dzięki wybudowaniu drogi został ułatwiony dostęp do drogi krajowej nr 6 oraz aglomeracji trójmiejskiej. Zredukowany został czas podróży do krajowego układu transportowego, w tym planowanej międzynarodowej autostrady A1. Działanie to wchodzi również w zakres Strategii Województwa Pomorskiego, której jednym z celów operacyjnych jest wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

 

Cele szczegółowe:
        -        poprawa jakości życia mieszkańców przyległych terenów,
        -        ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy,
        -        zmniejszenie różnicy rozwoju ekonomicznego między terenami miejskimi i wiejskimi,
        -        wzrost mobilności mieszkańców,
        -        poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie strat związanych z brakami w infrastrukturze drogowej,
        -        poprawa bezpieczeństwa i warunków dowozu i dojścia dzieci do szkół,
        -       poprawa bezpieczeństwa i warunków dojazdu lub dojścia do urzędów gminnych, instytucji i punktów usługowych i handlowych w miejscowościach Linia, Kamienica Królewska 
            i Niepoczołowice oraz do innych celów podróży wzdłuż planowanej inwestycji oraz w przyległym obszarze,
        -        możliwość obsługi transportu zbiorowego (PKS),
        -        zmniejszenie hałasu i emisji spalin, czego konsekwencją będzie poprawa warunków środowiska naturalnego,
        -        stworzenie podstaw do większego udostępnienia atrakcyjnego turystycznie obszaru,
        -        podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród ludności lokalnej,
        -        poprawa warunków działalności firm już funkcjonujących w rejonie planowanej inwestycji, co pośrednio przyczyni się do podniesienia ich konkurencyjności,
        -        tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, przy podstawowych pracach związanych z realizacja projektu,
        -    tworzenie miejsc pracy w sektorze agroturystycznym na bazie funkcjonujących niskotowarowych gospodarstw rolnych, poprzez m.in.: zwiększenie atrakcyjności
            i polepszenie warunków ich funkcjonowania,
        -        w przyszłości zwiększenie i rozbudowa bazy noclegowej, co pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy,
        -        tworzenie nowych miejsc pracy w małej gastronomii i innych rodzajach działalności obsługującej ruch turystyczny,
        -        podniesienie konkurencyjności gmin Linia, Sierakowice oraz całego powiatu wejherowskiego i powiatu kartuskiego.

 

Rezultaty:

 

Budowa drogi nie jest przedsięwzięciem nastawionym na osiągnięcie zysków. Inwestycja jest nastawiona na zaspokojenie celów społecznych, możliwych do realizacji przez poprawę infrastruktury drogowej regionu.

Spodziewanymi rezultatami są:

-        zwiększenie nośności budowanej drogi do 100 kN/oś,

-        zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych,

-        wzrost liczby pojazdów o 400%, w roku po oddaniu inwestycji,

-        wzrost wartości nieruchomości w gminie o około 20%

-        wzrost dochodów gminy z podatków bezpośrednich i majątku,

-        zmniejszenie liczby osób korzystających z opieki społecznej,

-        wzrost dochodów ludności.

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności