sobota, 9 grudnia 2023 r.

imieniny:Anety, Leokadii, Wiesława

Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 6 dla północnej części Powiatu Wejherowskiego w miejscowości Bolszewo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 6 dla północnej części Powiatu Wejherowskiego w miejscowości Bolszewo

Nazwa projektu: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1438G stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 6  dla północnej części Powiatu Wejherowskiego w miejscowości Bolszewo

Nr umowy: UDA-RPPM.08.01.01-00-021/08-00 z dnia 30.07.2009 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 8. Lokalna infrastruktura podstawowa

Działanie: 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy

Poddziałanie: 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:

 • Powiat Wejherowski – Beneficjent, współfinansowanie, zarządzanie projektem;
 • Gmina Wejherowo – współfinansowanie;
 • Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – współrealizacja projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej, nadzór nad robotami budowlanymi.

 

Długość przebudowywanego odcinka: 0,97 km

Całkowita wartość projektu:  4 707 225,59 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane: 3 964 489,39 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 146 374,56 zł

Opis, cel i uzasadnienie Projektu:

Opis sytuacji sprzed remontu:    

Droga powiatowa nr 1438 przebiegająca przez m. Bolszewo – ul. Zamostna – w stanie istniejącym ma szerokość jezdni ok. 6,0m. Jezdnia bitumiczna o przekroju drogowym, po stronie wschodniej ulicy znajduje się chodnik o szerokości ok. 1,5 -2,0m. Od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Długą istniejąca jezdnia ul. Zamostnej jest w dobrym stanie technicznym. Na tym odcinku drogi, w bezpośrednim jej otoczeniu, występuje najintensywniejsza zabudowa mieszkaniowa (po stronie wschodniej). W opisywanym rejonie występuje szereg skrzyżowań z ulicami lokalnymi.

Po stronie zachodniej ulicy znajdują się wyjazdy bramowe. Istotnym problemem stanu istniejącego jest to, że większość wjazdów prowadzi do garaży położonych poniżej poziomu jezdni, a nawet zdarza się, że już same wjazdy bramowe są obniżone w stosunku do ulicy. Od ul. Długiej teren wokół drogi jest znacznie mniej zurbanizowany. Stan techniczny jezdni w tym rejonie jest gorszy niż na wcześniejszym odcinku. Istniejące skrzyżowanie ul. Długa - Strażacka z ul. Zamostną jest skrzyżowaniem prostym – bez kanalizacji i wydzielonych pasów dla relacji skrętnych.

Projekt realizowany jest na terenie powiatu wejherowskiego, gminy wiejskiej Wejherowo. Istniejąca jakość drogi ogranicza dostępność komunikacyjną dla ruchu turystycznego oraz źle wpływa na lokalizowanie nowych inwestycji. Droga powiatowa nr 1438G zbiera ruch z drogi krajowej nr 6 i miejscowości nadmorskich położonych w północnej części powiatu wejherowskiego i puckiego. Droga ma bardzo duże znaczenie turystyczne dla regionu. Zniszczone i nienormatywne pobocza (szerokość ok. 0,7 - 1,5 m, miejscami nasadzone drzewami) zagrażają bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów (brak ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika po zachodniej stronie drogi powiatowej) i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Obszar przez który przebiega droga powiatowa 1438G w m Bolszewo jest silnie zurbanizowany (zabudowa mieszkalna oraz zakłady pracy). Znacząca ilość nieuregulowanych zjazdów do posesji (57 zjazdów na odcinku 1 km) zagraża bezpieczeństwu wszystkim uczestnikom w ruchu. Ponadto niewystarczająca ilość zatok autobusowych, przejść dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych wpływa niekorzystnie na bezpieczne poruszanie się po ulicy Zamostnej (droga powiatowa 1438G). Pomiar ruchu wykonany w roku 2007 wykazuje średnio dobowe natężenie na przebudowanym odcinku w ilości 7.814 poj./dobę, przy udziale pojazdów ciężkich równym 8,37%. Według klasyfikacji technicznej droga powiatowa 1438G posiada klasę Z. Liczne łaty i spękania nawierzchni wskazują obecnie na niedostateczną nośność nawierzchni (80 kN/oś).

Podsumowując, do uciążliwości użytkowników infrastruktury i środowiska można zaliczyć:

 • wysoką eksploatację pojazdów samochodowych,
 • długi czas przejazdu oraz niski komfort podróży,
 • niskie bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo pieszych,
 • wysoka emisja toksycznych składników spalin,
 • wysoka emisja hałasu i wibracji,
 • utrudniona działalność istniejących podmiotów gospodarczych,
 • utrudniona mobilność mieszkańców.

 

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja liniowa z zakresu infrastruktury drogowej i towarzyszącej wraz z niezbędnym uzbrojeniem inżynieryjnym tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym polegająca na przebudowie ul. Zamostnej na terenie gminy Wejherowo. Projekt przewiduje przebudowę istniejącej drogi na odcinku 0,97 km, budowę trzech skrzyżowań lokalnych, budowę chodników o długości 0,97 km, przebudowę istniejących chodników o długości 0,97 km oraz budowę ścieżki rowerowej
o długości 0,97 km, a także wykonanie systemu kanalizacji deszczowej.

 

Cele społeczno-gospodarcze Projektu:

Celem ogólnym projektu, rozumianym jako korzyść długoterminowa, która zostanie osiągnięta po jego realizacji jest poprawa powiązań komunikacyjnych o charakterze subregionalnym oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Wejherowo.

Celami bezpośrednimi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu są:

- poprawa jakości infrastruktury,

- niższa eksploatacja pojazdów samochodowych,

- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,

- niższa emisja toksycznych składników spalin,

- niższa emisja hałasu i wibracji,

- poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,

- zwiększenie mobilności mieszkańców,

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu.

Mieszkańcom ulicy Zamostnej, Bolszewa oraz Gminy Wejherowo planowane przedsięwzięcie przyniesie niewymierne korzyści w postaci bezpiecznego, szybkiego i stosunkowo komfortowego dojazdu do miejsc pracy w obrębie obszaru projektu, a także skróci się czas dojazdu pojazdów uprzywilejowanych np. karetek pogotowia, co jest istotne szczególnie w okresie sezonu letniego.

  

Rezultaty:

 W ramach przedmiotowego projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki i rezultaty:

- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 406 248,93 PLN/rok,

- skrócenie czasu przejazdu (dla SO, SD) – 0,31 minuty,

- oszczędność czasu w przewozach towarowych – 104 054,52 PLN/rok,

- skrócenie czasu przejazdu (dla SC, A) – 0,31 minuty.

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące kwantyfikowalne rezultaty:

 • oszczędności kosztów utrzymania odcinków – wartość zdyskontowana 411.613,87 PLN (poprawa sytuacji w stosunku do W0 średnio o 25,42%),
 • oszczędności kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych - wartość zdyskontowana 3.705.811,42 PLN (poprawa sytuacji w stosunku do W0 średnio o 4,55%),
 • oszczędności kosztów czasu – wartość zdyskontowana 22.695.999,45 PLN (poprawa sytuacji w stosunku do W0 średnio o 14,64%),
 • oszczędności czasu w przewozach pasażerskich – wartość zdyskontowana 17.815.314,09 PLN (poprawa sytuacji w stosunku do W0 średnio o 14,65%),
 • oszczędności czasu w przewozach towarowych – wartość zdyskontowana 4.880.685,36 PLN (poprawa sytuacji w stosunku do W0 średnio o 14,60%),
 • oszczędności kosztów wypadków drogowych – wartość zdyskontowana 8.444.868,67 PLN (poprawa sytuacji w stosunku do W0 średnio o 60,00%).

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności