czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

22°

Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – Etap I

Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – Etap I

Nazwa projektu: 

Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – Etap I

Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-013/09-00 z dnia 23.09.2010 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 4. Regionalny system transportowy

Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Uczestnicy projektu:

 •  Powiat Wejherowski – Beneficjent, współfinansowanie, zarządzanie projektem;
 • Gmina Miasta Rumi – współfinansowanie;
 • Gmina Miasta Redy – współfinansowanie;
 • Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – współrealizacja projektu, nadzór nad robotami budowlanymi.

Długość przebudowywanego odcinka: 6,78 km

 

Opis, cel i uzasadnienie Projektu:

 Opis sytuacji sprzed remontu:    

Realizacja projektu w dużym stopniu związana jest z uwarunkowaniem zagospodarowania przestrzennego całego województwa, jak i obszaru bezpośrednio związanego z projektem. Obecny stan przestrzeni, użytkowania i zagospodarowania terenu województwa pomorskiego charakteryzuje się tym, ze podstawowy ciężar funkcjonalny spoczywa na aglomeracji portowo-miejskiej oraz szeregu miast nadmorskich. Aglomeracje Metropolitalna, poza Gdańskiem, Gdynia i Sopotem składającymi się na Trójmiasto, tworzą także Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Wejherowo. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeb mieszkańców całego województwa pomorskiego, a w szczególności mieszkańców powiatu wejherowskiego (186 tys.), miast Reda (19,5 tys.) i Rumia (46 tys.), a także osób podróżujących turystycznie w kierunku Półwyspu Helskiego oraz potrzeb ruchu tranzytowego, związanego z dojazdem do Trójmiasta od strony Wejherowa.

 Czynnikami generującymi natłok podróżnych są:

 • potrzeba dotarcia do rynku pracy, który generuje Trójmiasto, a szczególnie miasto Gdynia;
 • znaczny natłok podróżnych wywołuje również oferta edukacyjna Trójmiasta (uczniowie szkół średnich i studenci);
 • dodatkowo na ten regionalny charakter linii (całoroczny) nakłada się duża sezonowość potrzeb przewozowych związanych z ruchem turystyczno – rekreacyjnym skierowanym na Półwysep Helski oraz na wybrzeże od Władysławowa do Łeby.

 

Dla zrealizowanej inwestycji wygenerowane zostaną nowe potoki pasażerskie dzięki przejęciu ruchu z drogi krajowej nr 6 oraz możliwości kontynuacji jazdy przez użytkowników drogi 216. W godzinach szczytu średnie natężenie ruchu na drodze krajowej nr 6 na odcinku Reda – Rumia wynosi od 1500 do 1800 pojazdów na godzinę. Średnioroczne natężenie dobowe ruchu na wyżej wymienionym odcinku kształtuje się na poziomie 38–49 tys. pojazdów. Są to jedne z największych badanych natężeń ruchu w województwie. W okresie wakacyjnym i w weekendy natężenie ruchu wzrasta przez turystów udających się na Półwysep Helski oraz pas nadmorski sięgający do Łeby co przekłada się na około dodatkowy milion rocznie turystów korzystających z tego odcinka drogi. Często pojawia się zjawisko kongestii, powodujące wydłużenie czasu przejazdu z Rumi do Redy (5 km) nawet do 2 godzin (zwielokrotniona emisja spalin).

 

Istniejący układ drogowy objęty projektem nie spełnia żadnych parametrów dla obsługi ruchu drogowego. Objęty projektem układ drogowy ma zapewnić połączenie Wejherowa z Reda i Rumia oraz dalej z Trójmiastem. W projektowanym ciągu dróg nie występuje żadna komunikacja zbiorowa. Reda nie ma przejazdu bezkolizyjnego z linia kolejowa znaczenia państwowego (nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński). Planowana inwestycja jest komplementarna z planowana budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Po zrealizowaniu obu inwestycji uzyskany będzie efekt synergii projektów.

 

Potrzeby realizacji projektu wynikają z konieczności: 

 • zapewnienia wewnętrznej dostępności transportowej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego;
 • rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej istotnej z punktu widzenia kreowania rozwoju społeczno – gospodarczego województwa pomorskiego;
 • usprawnienia drogowych powiązań transportowych miedzy ośrodkami aktywności gospodarczej (w tym turystycznej) oraz znaczącej koncentracji ludności
  w regionie;
 • skrócenia czasu przejazdu miedzy Wejherowem, Puckiem, Reda i Rumia
  a Trójmiastem;
 • zredukowania kosztów podróży do Trójmiasta;
 • dostosowania układu drogowego do występującego obecnie i przewidywanego
  w przyszłości wielkości natężenia ruchu drogowego;
 • dostosowania istniejącej infrastruktury do standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • ograniczenia generowanych przez transport drogowy uciążliwości związanych
  z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych
  w obszarach zamieszkania;
 • poprawy jakości sieci drogowej poprzez dostosowanie połączeń drogowych do właściwych standardów technicznych.

 

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulic Drogowców i Leśnej w Redzie oraz ulic Cegielnianej i Towarowej w Rumi wraz z połączeniami z drogą krajową nr 6 o długości 6,78 km i budowa bezkolizyjnego przejazdu samochodowego pod linią kolejową nr 202. Celem projektu  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i sprawności sieci drogowej, co przyczyni się także do eliminacji „wąskich gardeł” w sieci drogowej i dostosowania dróg do przewidywanego natężenia ruchu. Wzrośnie dostępność do terenów atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym i turystycznym.

Cele społeczno-gospodarcze Projektu:

 

Główne cele realizowanego projektu to:

 • natężenie na przebudowanej drodze to 14 000 pojazdów na dobę (7 krotny wzrost);
 • poprawa dostępności transportowej Wejherowa, Redy, Rumi oraz Powiatu Wejherowskiego (zamieszkałych przez ponad 150 000 mieszkańców, ok. 16 000 przedsiębiorstw) do Trójmiasta,; stworzenie spójnej i kompleksowej sieci drogowej województwa o wysokich parametrach jakościowych (grubość nawierzchni konstrukcyjnej 57-61 cm, szerokość jezdni 6 i 7 metrów), która zwiększy dostęp dwóch powiatów województwa do najważniejszego ośrodka aktywności gospodarczej (aglomeracja trójmiejska) oraz większości Polski do atrakcyjnych turystycznie i wypoczynkowo miejscowości pomorskiego wybrzeża (ok. 1 mln turystów rocznie);
 • sprawniejsze połączenia wewnątrz Aglomeracji Metropolitalnej;
 • podniesienie klasy nośności trasy (nośność 115 kN/os) oraz obiektów inżynierskich, zgodnie z wymogami standardów Unii Europejskiej;
 • rozwój regionu i połączeń regionalnych poprzez polepszenie poziomu obsługi w dziedzinie transportu;
 • zwiększenie dostępu do nowych terenów inwestycyjnych w mieście Rumia, Reda, Wejherowo oraz Powiecie Wejherowskim i Puckim poprzez skrócenie czasu podróży do aglomeracji trójmiejskiej.

 

Planowana inwestycja realizuje następujące cele szczegółowe: 

 • poprawa skomunikowania północnej części województwa z Trójmiastem;
 • poprawa skomunikowania południowej Polski z Półwyspem Helskim oraz Łeba;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie strat związanych z brakami w infrastrukturze drogowej;
 • poprawa bezpieczeństwa i warunków dojazdu lub dojścia do obiektów publicznych oraz do celów podróży wzdłuż planowanej inwestycji;
 • zmniejszenie emisji spalin na DK6, czego konsekwencja będzie poprawa warunków życia mieszkańców oraz środowiska naturalnego;
 • zwiększenie płynności ruchu drogowego dla 38-49 tys pojazdów na dobę na odcinku Rumia Reda;
 • podniesienie standardu podróży;
 • zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/os (wskaźnik rezultatu 4.1.25);
 • zwiększenie dostępności nowych terenów inwestycyjnych.

 

 

Rezultaty: 

Efekty realizowanego projektu są zgodne ze spodziewanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej 4 takimi jak: 

 • skrócenie czasu przejazdu miedzy głównymi ośrodkami miejskimi oraz zredukowanie kosztów podróży transportu;
 • zwiększenie dostępności do terenów atrakcyjnych turystycznie oraz stref inwestycyjnych;
 • wzrost zdolności węzłowej infrastruktury transportowej do obsługi rosnących potrzeb przewozowych.

 Efekty ekonomiczne realizacji projektu to: 

 • ENPV na poziomie 194 mln zł oraz B/C na poziomie 5/3,
 • oszczędność czasu w przewozach pasażerskich 18 900 000 PLN/rok – wskaźnik rezultatu 4.1.21,
 • skrócenie czasu przejazdu w przewozach pasażerskich 3 minuty – wskaźnik rezultatu 4.1.21 A,
 • oszczędność czasu w przewozach towarowych 9 500 000 PLN/rok – wskaźnik rezultatu 4.1.22,
 • skrócenie czasu przejazdu w przewozach towarowych 3 minuty – wskaźnik rezultatu 4.1.22 A,
 • oszczędności eksploatacji pojazdów – 5,8%,
 • oszczędność emisji spalin – 2,3%,
 • oszczędność bezpieczeństwa ruchu – 16,5%.

  

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności