sobota, 9 grudnia 2023 r.

imieniny:Anety, Leokadii, Wiesława

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku Łężyce – skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku Łężyce – skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km

Nazwa projektu: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku Łężyce – skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km”

 

Nr umowy o dofinansowanie Projektu:

UDA-RPPM-04.01.00-00-023/12-00 z dnia 29.04.2012 r.

 

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 4. Regionalny system transportowy

Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

 

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:

 • Powiat Wejherowski – Beneficjent, współfinansowanie, zarządzanie projektem;
 • „Eko Dolina” Sp. z o.o. - współfinansowanie;
 • Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – realizacja projektu.

 

Całkowita wartość projektu:

 • planowana:      250 000,00 zł
 • po przetargu:   158 670,00 zł

Opis, cel i uzasadnienie Projektu:

 

Przedmiotem projektu jest sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy planowanego odcinka drogi w gminie Wejherowo, powiecie Wejherowskim.

Celem projektu jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i przygotowanie inwestycji do etapu postępowania przetargowego i robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie:

 1. Opracowanie dokumentacji technicznej:
 2. uzyskanie podkładów mapowych z uzbrojeniem z klauzurą "do celów projektowych" wraz ze wznowieniem oraz wyniesieniem w terenie granic pasa drogowego.
 3. pełną szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Inwentaryzacja będzie uzgodniona z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.
 4. szczegółową inwentaryzację nawierzchni, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzację drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego);
 5. badania geotechniczne i laboratoryjne konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami Instytucji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Odwierty nie rzadziej niż 150 m po obu stronach dostosowane do planowanej niwelety (wykopy, nasypy) Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej,
 6. wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów;
 7. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego;
 8. wykonanie branżowych projektów wykonawczych;
 9. wykonanie projektów podziału nieruchomości – do wyceny 30 działek;
 10. przeprowadzenie minimum dwóch konsultacji społecznych z mieszkańcami w trakcie przygotowania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej z konsultacjami.
 11. Uzyskanie decyzji środowiskowej;

III. Wykonanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego,

 1. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację

     inwestycji drogowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi przez

     Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

 

 

Kolejnym etapem prac po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę jest organizacja finansowania inwestycji.

W ramach planowanej, w przyszłości, przebudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia  tj. ulicy Parku Krajobrazowego w Łężycach na odcinku około 2,5 km (od skrzyżowania z ul. Obwodową do skrzyżowania z ulicą Marszewską) będzie wykonane:

 1. nowa nawierzchnia
 2. wyprofilowanie łuków
 3. budowa ronda o średnicy zewnętrznej minimum 34 m z wyspą środkową nieprzejezdną na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1404G z ulicą Marszewską w Gdyni wraz z nowymi zatokami autobusowymi położonymi jak najbliżej niego
 4. szerokość jezdni 6m
 5. budowa chodnika
 6. budowa oświetlenia

 

Zakłada się następujące założenia projektowe dla przebudowywanej drogi:

 • klasa techniczna Z,
 • prędkość projektowa Vp=50km/h,
 • szerokość pasów ruchu 3,00 m,
 • pobocze gruntowe/chodnik szerokości 1,00 m (po obu stronach),
 • odwodnienie drogi do rowów drogowych,
 • budowa ronda o średnicy zewnętrznej minimum 34 m.

 

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności