czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

20°

Informacje dla uczestników IV tury

Informacje dla uczestników IV tury

 

 

                 

 

 

 

Wstępna lista rankingowa - IV tura

 

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem należy złożyć w terminie 31.07.2019 r. i 01.08.2019 r.
w godzinach 9.00 do 15.00 w Biurze Projektu:

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

pok. 139 ( I piętro)

Zgodnie z §3 pkt.4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” możliwość przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej rozpatrywana jest na podstawie Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 2) – 2 egzemplarze, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej – 1 sztuka,
  • biznesplan działalności przedsiębiorstwa (wzór – załącznik nr 3) – 2 egzemplarze,
  • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik Nr 7) lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
    w roku podatkowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik Nr 8 do niniejszych Wytycznych), wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – 2 egzemplarze,
  • harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem (wzór – załącznik nr 4) – 2 egzemplarze.
  • Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014 – 2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (wzór – załącznik nr 9) – 2 egzemplarze,
  • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 14) – 2 egzemplarze.

 Zgodnie § 6 pkt 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” Możliwość przyznania podstawowego wsparcia pomostowego rozpatrywana jest
na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
(załącznik nr 12) – 2 egzemplarze, do którego nie dołączamy załączników (dokumenty powtarzają się).

 

 

 

Biznesplan - wersja edytowalna poniżej w plikach do pobrania

 

Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”

 

 

 

 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności