czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

21°

Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Wejherowie

Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Wejherowie

 

 

 

Projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy                        przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c."

 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 

RPPM.10.01.01-22-0009/17-00 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Energia
Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT
Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Powiat Wejherowski

 

Źródła finansowania:

Wartość projektu ogółem - 2 960 348,04 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 925 646,34 zł  
(66,39% wartości wydatków kwalifikowanych)

Wydatki niekwalifikowalne: 34 701,70 zł
Wkład własny razem:       983 227,30 zł

Okres realizacji Projektu: 01.04.2021 – 30.06.2023

 

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia będą działania polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych
mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej. Budynki zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.:
wymiana instalacji c.o. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ocieplenie ścian zew., uzupełnienie izolacji podziemnej o izolację przeciwwilgociową, docieplenie stropów.
Termomodernizacja przegród budowlanych – ściany zew., podłogi, wymiana stolarki budowlanej okiennej oraz drzwiowej, modernizacja systemu c.o.
Działaniami projektowymi zostaną objęte budynki, które posiadają audyty energetyczne: Budynek Powiatu Wejherowskiego przy ul. Zygmunta Krasińskiego2
w Wejherowie oraz budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c. Łączna pow. budynków netto to 8138 m2.
z czego WTZ pow. netto zabudowy – 1955 m2; pow. netto szkoły– 6183 m2.

 

Cel Projektu:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska regionu/ województwa pomorskiego.

Realizacja projektu kompleksowej termomodernizacji budynków w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego będzie znacząco oddziaływać w następujących sferach:

  • Przyrodnicza – obniżenie emisji CO2, podwyższenie efektywności energetycznej dla budynku użyteczności publicznej.
  • Społeczna – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Wejherowa w zakresie efektywności energetycznej.
  • Gospodarcza – obniżenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej.

Efektem realizacji zadania będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przeprowadzone prace przyniosą wymierne efekty, przede wszystkim w postaci: Zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 735 619,44 kWh/rok oraz en. końcowej 2 037,1 GJ/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 250,58 tony równoważnika CO2/rok.

Cele szczegółowe:

  • wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie powiatu wejherowskiego;
  • obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych w powiecie wejherowskim;
  • poprawa jakości powietrza – obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10;
  • zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego poprzez termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej;
  • obniżenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej;
  • pełnienie wzorcowej roli przez sektor publiczny w zakresie efektywnego gospodarowania energią.

Kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki.

Zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii ograniczą nadmierną emisję do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej przedmiotowych obiektów na terenie Miasta Wejherowa przełoży się bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania inwestycji, co jest zgodne z nadrzędnym celem projektu.
Przedmiotowy projekt przyczyni się do uzyskania efektów realizacji Osi Priorytetowej 10 RPO WP 2014-2020, jakim jest zmniejszeniem zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności