czwartek, 30 marca 2023 r.

imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Wejherowie

Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Wejherowie

 

 

 

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie”

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 

RPPM.10.01.01-22-0009/17-00 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Energia
Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT
Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent (Lider): Powiat Wejherowski
Partner:  Gmina Miasta Wejherowo

Źródła finansowania:

Wartość projektu ogółem - 2 776 642,83 zł


Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 644 687,81 zł  
(67,94 % wartości wydatków kwalifikowanych)

Wydatki niekwalifikowalne: 355 978,78 zł
Wkład własny razem: 775 976,24 zł

W tym: 
Powiat Wejherowski -  478 997,38 zł
Gmina Miasta Wejherowo: 296 978,86 zł

Okres realizacji Projektu: 01.04.2021 – 30.11.2022

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia będą działania polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej. Budynki (powiatu i miasta) zostaną poddane kompleksowej modernizacji energetycznej, na którą składać się będą m.in.: Wymiana instalacji c.o. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ocieplenie ścian zew., uzupełnienie izolacji podziemnej o izolację przeciwwilgociową, docieplenie stropów.

Termomodernizacja przegród budowlanych – ściany zew., podłogi, wymiana stolarki budowlanej okiennej oraz drzwiowej, modernizacja systemu c.o. Działaniami projektowymi zostaną objęte budynki, które posiadają audyty energetyczne: Budynek Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura, ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynek użyteczności publicznej – obiekt sportowy z krytą pływalnią przy Zespole Szkól  nr 3, ul. Nanicka 22 w Wejherowie. Łączna pow. budynków to 4544 m2.

Cel Projektu:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska regionu/ województwa pomorskiego.

Realizacja projektu kompleksowej termomodernizacji budynków w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego będzie znacząco oddziaływać w następujących sferach:

  • Przyrodnicza – obniżenie emisji CO2, podwyższenie efektywności energetycznej dla budynku użyteczności publicznej.
  • Społeczna – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Wejherowa w zakresie efektywności energetycznej.
  • Gospodarcza – obniżenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej.

Efektem realizacji zadania będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przeprowadzone prace przyniosą wymierne efekty, przede wszystkim w postaci: Zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 2208 tys. kWh/rok oraz en. końcowej 1 738,7 tys. kWh/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 646,56 tony równoważnika CO2/rok.

Cele szczegółowe:

  • wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym na terenie powiatu wejherowskiego;
  • obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych w powiecie wejherowskim;
  • poprawa jakości powietrza – obniżenie emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10;
  • zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego poprzez termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej;
  • obniżenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej;
  • pełnienie wzorcowej roli przez sektor publiczny w zakresie efektywnego gospodarowania energią.

Kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej pozwoli na znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz wpłynie na racjonalizację poziomu energii zużywanej przez przedmiotowe budynki.

Zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii ograniczą nadmierną emisję do atmosfery pyłów i gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej przedmiotowych obiektów na terenie Miasta Wejherowa przełoży się bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania inwestycji, co jest zgodne z nadrzędnym celem projektu.
Przedmiotowy projekt przyczyni się do uzyskania efektów realizacji Osi Priorytetowej 10 RPO WP 2014-2020, jakim jest zmniejszeniem zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zabudowie, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozlicz PIT w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online