czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

21°

Informacja o projekcie współfinansowanym z RPO WP na lata 2014-2020

Informacja o projekcie współfinansowanym z RPO WP na lata 2014-2020

 

 

Projekt: 

Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu

 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 

RPPM.08.03.00-22-0028/15-00 z dnia 6 lipca 2016 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

 

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent (Lider): Powiat Wejherowski

Partner: Gmina Miasta Wejherowo

 

Źródła finansowania:

Całkowity  koszt realizacji projektu : 3 844 130,83 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:1 468 031,67 zł  (60% wartości wydatków kwalifikowanych)

Powiat Wejherowski : 2 171 659,16 zł

Gmina Miasta Wejherowo: 204 440,00 zł

Okres realizacji Projektu: w latach 2015-2018

 

Opis sytuacji sprzed remontu:    

Kluczowym zidentyfikowanym problemem, który zostanie rozwiązany dzięki realizacji projektu jest – zbyt małe wykorzystanie atrakcyjności turystycznej Powiatu Wejherowskiego, kumulującego na swoim terenie zasoby dziedzictwa kulturowego Kaszub.

Obiekty budowlane objęte przedmiotowym projektem położone przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie, powstały w II połowie XIX wieku i są pozostałością oficynowej zabudowy towarzyszącej pałacowi Keyserlingków. Obiekty te współtworzą zabytkowe założenie pałacowo – ogrodowo - parkowe wraz z innymi jego elementami. Budynki planowane do adaptacji to obiekty parterowe z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczone. Drewniana dwuspadowa konstrukcja dachu pokryta jest dachówką ceramiczną. Na chwilę obecną obiekty nie są użytkowane w żaden sposób, a ich zły stan techniczny wymaga podjęcia działań naprawczych.

 

Rysunek. Stan istniejący obiektu przy ul. Zamkowej 2, 4 w Wejherowie

 

 1.jpg                         IMG_2821.JPG                           IMG_2303.JPG                         IMG_2257.JPG

 Źródło: opracowanie własne

 

Najcenniejszym zasobem Powiatu Wejherowskiego jest dziedzictwo kulturowe Kaszub, w tym spuścizna pozostawiona przez prof. Gerarda Labudę – historyka, mediewisty, specjalizującego się w historii Pomorza i Kaszub. Imponujący księgozbiór pozostawiony przez historyka szczególnie w aspekcie historii regionu, w ocenie lokalnej społeczności oraz władz powiatowych stanowi potencjalny produkt turystyczny w oparciu, o który rozwijać może się turystyka kulturowa i historyczna.

Obecnie dostęp do woluminów profesora jest znacznie ograniczony. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie udostępnia księgozbiory historyka, jedynie przy wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty. Tym samym, nie każdy z zainteresowanych, szczególnie turystów ma otwarty dostęp i szansę na wgląd do materiałów. Na chwilę obecną w Muzeum funkcjonuje jedynie skromna wystawa biograficzna prof. G. Labudy (ekspozycja stała), która nie oddaje w pełni jego dorobku naukowego, a także jego badań prowadzonych nad historią Kaszub i Pomorza. Taka sytuacja wynika szczególnie z problemów lokalowych Muzeum.

Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie jest szczególnie ważne z perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe Kaszub i Pomorza.

Przedmiot Projektu:

Przedmiotowy projekt obejmuje adaptację istniejącego budynku przy ul. Zamkowej 2 oraz 4 należącego do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt umożliwiający obsługę turystyczną i kulturalną w Powiecie Wejherowskim.
W zakres projektu wchodzi również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakres rzeczowy realizowany będzie we współpracy Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miasta Wejherowa.

Ponadto, aby w budynku realizowane były cele związane z obsługą ruchu turystycznego planowane jest wyposażenie obiektu (poszczególnych sal
i pomieszczeń) tak, aby jak zaprezentować wnętrze budynku w sposób podkreślający wkład prof. Gerarda Labudy w rozwój społeczności kaszubskiej,
a także prezentując historię oraz tradycje regionu kaszubskiego.

 

Rysunek. Wizualizacja Książnicy prof. G. Labudy w Wejherowie

        

       2.jpg                              3.jpg                                4.jpg

 Źródło: dokumentacja techniczna

 

Cel Projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia, a zarazem podstawowym dążeniem w ramach projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Powiatu Wejherowskiego
w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego Kaszub
. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki adaptacji obiektu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na Książnicę prof. Gerarda Labudy, gdzie znajdować się będą zbiory historyka z elementami medialnymi i interaktywnymi nawiązującymi do historii Kaszub.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie celów długookresowych. Pozytywne oddziaływania projektu w okresie długoletnim to przede wszystkim:

  • Wzrost ruchu turystycznego w Powiecie Wejherowskim,
  • Poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost dobrobytu mieszkańców,
  • Umocnienie tożsamości miejsca oraz tożsamości kulturowej mieszkańców Kaszub,
  • Polepszenie wizerunku Powiatu Wejherowskiego i Wejherowa,
  • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Wejherowskiego,
  • Poprawa spójności wewnątrz-regionalnej w województwie pomorskim.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności