czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny:Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

20°

"Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie na potrzeby obsługi

"Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie na potrzeby obsługi

 

 

 

Projekt "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo – Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu”

 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: 

RPPM.08.03.00-22-0028/15-00 z dnia 6 lipca 2016 r.

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 Konwersja; Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Wartość przedsięwzięcia zapisana WPF powiatu wejherowskiego: 4 550 000 zł

Wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie: 4 821 859,73 zł

Wydatki kwalifikowane 2 446 719,45

Źródła finansowania całego przedsięwzięcia kształtują się następująco:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 zł – 1 468 031,67 zł
 2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - 520 000 zł
 3. Wkład własny Gminy Miasta Wejherowo – 204 440 zł (na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych realizowanych przez Gminę Miasta Wejherowo)
 4. Budżet Powiatu Wejherowskiego 2 561 968,31 zł

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017 do 30.10.2019 r.

Przedmiot Projektu:

Przedmiotowy projekt obejmuje adaptację istniejącego budynku przy ul. Zamkowej 2 oraz 4 należącego do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt umożliwiający obsługę turystyczną i kulturalną w Powiecie Wejherowskim. 
W zakres projektu wchodzi również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakres rzeczowy realizowany będzie we współpracy Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miasta Wejherowa.

Ponadto, aby w budynku realizowane były cele związane z obsługą ruchu turystycznego planowane jest wyposażenie obiektu (poszczególnych sal 
i pomieszczeń) tak, aby jak zaprezentować wnętrze budynku w sposób podkreślający wkład prof. Gerarda Labudy w rozwój społeczności kaszubskiej, 
a także prezentując historię oraz tradycje regionu kaszubskiego.

Powierzchnia zabudowy 428,4 m2.  Powierzchnia użytkowa 759,5 m2, Powierzchnia całkowita 1087,3 m2, Kubatura 2650 m3.

Cel Projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia, a zarazem podstawowym dążeniem w ramach projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Powiatu Wejherowskiego 
w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego Kaszub
.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki adaptacji obiektu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na Książnicę prof. Gerarda Labudy, gdzie znajdować się będą zbiory historyka z elementami medialnymi i interaktywnymi nawiązującymi do historii Kaszub.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie celów długookresowych. Pozytywne oddziaływania projektu w okresie długoletnim to przede wszystkim:

 • Wzrost ruchu turystycznego w Powiecie Wejherowskim,
 • Poprawa jakości życia mieszkańców i wzrost dobrobytu mieszkańców,
 • Umocnienie tożsamości miejsca oraz tożsamości kulturowej mieszkańców Kaszub,
 • Polepszenie wizerunku Powiatu Wejherowskiego i Wejherowa,
 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Wejherowskiego,
 • Poprawa spójności wewnątrz-regionalnej w województwie pomorskim.

Książnica stanowić będzie centrum upowszechniania wiedzy i informacji na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. W ośrodku, będzie można oglądać wystawę historyczną skierowaną przede wszystkim dla turystów i odwiedzających. Dla uatrakcyjnienia oferty, wystawa zostanie wyposażona w elementy multimedialne i interaktywne. Oprócz prezentacji kultury kaszubsko-pomorskiej, charakterystycznych cech regionu, wartości oraz ich znaczenia, podejmowania refleksji badawczej nad fenomenem kulturowo-etnicznym Kaszubów, zadaniem ośrodka będzie również katalogowanie i prezentacja zbiorów w formie pełno tekstowej i elektronicznej w wersjach polskiej i angielskiej oraz prezentacja życiorysu prof. Labudy wraz z odnośnikami do miejsc, w których przebywał, studiował i pracował, a także ekspozycja zabytków i pamiątek po historyku.

Dodatkowo ośrodek będzie pełnił funkcję miejsca spotkań i pracy studentów, pracowników naukowych, których zainteresowania badawcze dotyczą wiedzy o regionie, zwłaszcza z zakresu historii Pomorza i Kaszub. Przewiduje się, iż dzięki realizacji projektu – utworzeniu Książnicy prof. Gerarda Labudy przy Muzeum, zastosowaniu nowych technik multimedialnych i interaktywnych oraz elementów wystawienniczych, frekwencja oraz liczba odwiedzin będzie rosną.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

                                                                                                             

Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności